2009

Från 2009

Anbud på schaktning/grävning etc


Stugägare har nu börjat få in priser på schaktarbeten och montage av avloppspumpstationer.


Det har visat sig att anbuden varierar mycket så för att få för Er fördelaktigaste anbud bör Ni begära in anbud från flera anbudsgivare.


På vår hemsida finns fler förslag på entreprenörer som är villiga att lämna anbud.


Betr grävning och montage av avloppspumpstationer så är det inget som hindrar att utföra grävningarna på tomtmark omedelbart efter det att Ni utsett entreprenören före det att huvudledningarna är grävda. Det enda Ni behöver göra i så fall är att meddela oss om när ni vill ha pumpstationen levererad.


När det gäller längre servisledningar än max 30 m till Er tomtgräns kommer Samfällighetsföreningen att utföra dessa enligt de á-priser som är redovisade tidigare. Kostnaden för detta kommer att regleras när dessa är kända. På detta sätt kommer vi att hålla kostnaderna nere.

Humlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755