2010

Från 2010

SM Mark & Asfalt AB är satt i konkurs


Humlan Vatten och Avlopp Samfällighets huvud-entreprenör SM Mark & Asfalt AB lämnade in konkursansökan 2010-02-11.


Styrelsen har träffat konkursförvaltaren idag och han har inte för avsikt att slutföra entreprenaden med grävningarna av stamledningar och servisledningar.


Humlan Vatten och Avlopp Samfällighets kommer att handla upp nya entreprenörer för att slutföra projektet så snabbt som möjligt.


Tidsmässigt kommer det troligtvis att bli något för-senat med arbetenas färdigställande.


Beträffande ekonomin arbetar vi fortfarande efter att vår kalkylerade kostnad för entreprenaden ska hållas.


All betalning som har skett till entreprenören har varit prestationsbundet med fakturering i efterhand efter verkligt utfört arbete.


De som beställt och betalat pumpstationer som ligger på upplagda i Dragedsviken kommer inte att drabbas av konkursen.


Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare information vid senare tillfälle.


// Styrelsen


Ny Huvudentreprenör


Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening har anlitat en ny huvudentreprenör.


Som entreprenör har Wixner & Rödin entreprenad AB anlitas för att färdigställa stamledningar och servisledningar enl tidigare förfrågan.


Färdigställandetiden för entreprenaden kommer att ligga kvar med slutbesiktning i juni månad enl tidigare förfrågan, däremot blir stamledningarna i huvudentreprenaden först klara under april månad på grund av konkursen.


Grävningsarbetena kommer åter att komma igång runt 1/3 med slutförande av Sandövägen samt därefter Dragedsvägen och sist Östra Slättenvägen därefter kommer serviser och sjöledningar att utföras. Etablering av arbetsplatsen samt viss trädfällning samt snöskottning kommer att påbörjas omgående.


En mer detaljerad tidplan kommer att presenteras så snart vi har fått fram denna.


Som vi ser det idag kommer tidigare kostnadskalkyl som vi har presenterat att hållas. Fördyringen beträffande konkursen ligger inom den ram som vi har kalkylerat med, ev kommer viss fördyring att ske beträffande vägarnas återställande./ Bo Haraldsson/

ordförandeArbeten med vår nya huvudentreprenör har börjat bra.


Vi har varit igång ca en vecka med grävningarna nu och som det ser ut kommer stamledningarna att vara klara under april månad, sedan tar grävningarna vid med servisledningarna och som det ser ut så kommer vi att kunna hålla tidplanen med färdigställande av ledningarna


till midsommar på huvudledningar och servisledningar.


Översänder tidplanen så Ni kan se lite tydligare var arbetena pågår.Bo Haraldsson

/ordförande/


Till Medlemmarna

Nu har besiktning genomförts och inga stora anmärkningar kvarstår

Vissa arbeten kvartsår vid bla sjöledningarna.


Så nu är det klart för resp fastighetsägare att bruka vår vatten och avloppsanläggning. Ni får dock inte öppna ventilerna själva utan kontakta i så fall Hasse Svensk eller Torsten Brickner för att få hjälp att öppna ventilerna.


Kom ihåg att ledningarna skall vara provtryckta av Er lokala entreprenör innan vi kan öppna dem. Provisorisk påkoppling av vatten kan ske under vissa förutsättningar vilket Hasse eller Torsten svarar på. Ventilerna i mark vid tomtgräns får inte användas för att tappa direkt ifrån. Vid påsläpp av vattnet kan vattnet vara något missfärgat och innehålla en del luft. Detta är naturligt och kommer att försvinna eller att avta efter någon minut.


OBS


Vi inkoppling i byggnader måste kontroll ske av bef ledningarna inne i byggnaden att dessa tål trycket från vårt nya ledningsnät. Gamla ledningar som använts via hydrofor eller pressostat har haft betydligt lägre tryck. Er lokala rör-firma hjälper Er med detta.


Humlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755