Avloppspump

Hantering och att tänka på vid skötsel av avloppspump

På varje fastighet placeras en liten pumpstation som tar hand om spillvattnet från fastigheten och pumpar ut det via ledningsnätet till anslutningspunkten. Pumpen är försedd med en skäranordning för att finfördela fasta föroreningar. Det dimensionerande flödet är förhållandevis lågt och räknas fram med sannolikhetskalkyler. På grund av det lilla flödet och avsaknad av större fasta partiklar i vattnet kan ledningssystemet utföras med klena dimensioner.


Avloppspumpen kan totalhaverera om fettet blir för mycket. Gammal fett blir hårt och ser ut som kalkavlagring. HAR DU MÖJLIGHET HÄLL FETTET I EN FLASKA.

Effektivt mikrobiologiskt avloppsmedel som förebygger problem med avrinning och lukt.

Humlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755