Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR


FÖLJANDE SKA OVILLKORLIGEN ANGES VID AVLÄSNING AV VATTENMÄTARE.

  • Vattenmätarnummer samt förbrukning. Förbrukning ska anges i m3 utan decimaler

  • Vid flera vattenmätare ska vattenmätarnummer samt förbrukning anges för respektive mätare

  • Fullständig adress, telefonnummer och email adress


Felaktig eller ofullständig avläsning/återrapportering av förbrukat vatten eller ej installerad FUNGERANDE vattenmätare eller felvänd vattenmätare kommer att schablondebiteras med 2 500 kr/år enligt stämmobeslut 2019-05-18.


EJ FAST BOENDE BÖR UTFÖRA FÖLJANDE INNAN FASTIGHETEN LÄMNAS FÖR LÄNGRE UPPEHÅLL:

  • Servisledning för avlopp mellan pumpbrunn och huvudledning renspolas med c:a 1 lit/meter avloppsledning innan anläggningen/huset lämnas. Detta för att i möjligaste mån eliminera risk för sedimentering i avloppsledningen.

  • Om avloppsledning ej är försedd med backventil vid avstängningsventil bör elanslutning till pumpbrunn bortkopplas och både avloppsventil och vattenventil stängas.

  • Nycklar till avstängningsventiler finns hos Hasse Svensk (070 247 75 07) samt Torsten Brickner (070 533 64 21).

FASTILHETSÄGARENS ANSVAR

  • Fastighetsägaren ansvarar för ledningar och installationer (egna anläggningen) från servisventiler och in i den egna fastigheten. Alla kostnader som uppkommer på grund av fel i den egna anläggningen ansvarar fastighetsägaren för, även kostnader som föreningen ev. drabbas av i form av felsökning, vatten som läckt etc.

  • Vid byte av vattenmätare får endast vattenmätare tillhandahållna av föreningen installeras. Detta för att styrelsen ska kunna debitera rätt vattenförbrukning.

NORMALT UNDERHÅLL AV EGEN ANLÄGGNING

  • För att undvika problem med fettbildning i avloppsbrunnen, vilket har visat sig kan orsaka driftstörningar, rekommenderas fastighetsägare att använda ett biologiskt medel som heter ”Rena Rör” enligt instruktion på flaskan. Medlet motverkar fettavlagring i avloppsbrunnen och i pumpen. Medlet finns att köpa bl.a. hos färghandlarna i Söderhamn. Om man inte använder medlet kan fettbildningen bli så svår att man måste anlita ”spolbilen” SUEZ (f.d. SITA) för renspolning av avloppsanläggningen.

FÖRENINGEN TILLHANDAHÅLLER LÅNEPUMPAR

  • Vid problem med egen avloppspump kan fastighetsägare låna en pump av föreningen genom att kontakta i första hand Hasse Svensk (070 247 75 07) eller i andra hand Torsten Brickner (070 523 64 21) för information om var det finns tillgänglig pump. Det åligger sedan fastighetsägaren att omgående lämna den felaktiga pumpen till Br. Eriksson Maskin AB, Växelgatan 13 i Söderhamn för reparation. Kostnaden för reparationen betalar fastighetsägaren. Föreningen har tre pumpar som ska användas som lånepumpar medan fastighetsägaren får sin pump reparerad. Vid återlämnande av lånepump ska den vara väl avspolad och tömd på vatten.

Humlan Vatten och Avlopp, Box 106, 826 23 Söderhamn Org Nr: 717911-2755